Volejte
481 005 781

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě mobilplus.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Mobilplus Elektro s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). Veškeré obchodní vzatahy jsou upraveny příslušnými zákony platnými v ČR. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodaní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Tato osoba je identifikována názvem společnosti nebo uvedením IČO v objednávce.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

3. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

5. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci výše zmíněného internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

6. Informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Zůstávají v platnosti po dobu jež jsou zobrazeny na webovém rozhraní. Na webu jsou též zobrazeny ceny za přepravu a náklady na balení.

7.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

8. Jazyk objednávky, kupní smlouvy a ostatních dokumentů je český. Kupní smlouva je archivována v DB dodavatele po dobu nezbytně nutnou.  Její dohledání je účtováno dle servisních a administrativních sazeb dodavatele.

9. Veškerá komunikace a dokumentace je v českém jazyce.

10. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

11. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

1. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží, v případě doručení kurýrní služkou se expediční lhůta může prodloužit o 2 pracovní dny. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

2. Přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na spotřebitelem vybraném druhu dopravce.

3. Ceny uvedené na internetovém obchodu nemusí souhlasit s cenami na kamenných obchodech společnosti Mobilplus. Toto je dáno rozdílnými cenami dodavatelů pro jednotlivé pobočky a kurzovými rozdíly. Pokud chcete dodržet cenu internetového obchodu vytvořte objednávku přes internet a e-shop www.mobilplus.cz

IV. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu mobilplus.cz a právním řádem platným v ČR.

2. "Reklamační řád" internetového obchodu mobilplus.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

3. Snažíme se zajistit co nejpřesnější popis a popis technických parametrů produktů. Řada výrobců si vyhrazuje právo změny některých parametrů či vlastností bez předchozího upozornění. Potřebujete-li ujištění o určitých parametrech produktu nebo v případě pochybností, kontaktujte prosím svého obchodníka. Pozdější reklamace vlastností je zbytečnou komplikací pro obě strany.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Zboží prosím vraťte na pobočce, kde jste si jej převzali nebo jej zašlete na adresu:


Mobilplus
Soukenné náměstí 1,
460 01, Liberec 1
tel: 485101487


Co k vrácenému zboží přiložit? Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás.

1. Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy o:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář (ke stažení zde) poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. V případě odstoupení od smlouvy dle dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to takovým způsobem jakým bylo zboží uhrazeno kupujícím.

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.

9. Uveďte, pokud možno, zboží do původního stavu, nebo do stavu jemu se blížícímu (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.), snížíte tím ponížení  vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Toto snížení je účtováno vždy a na požádání jsme schopni poslat dodatečně jeho kalkulaci. Minimální částka, o kterou je ponížena kupní cena při vraceni zboží je 300,- až 5000 Kč, viz bod 9.1. a/ což je technická kontrola výrobku a související úkony nikoliv paušální poplatek. Vše je posuzováno individuálně.

 9.1. Právo prodávajícího na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží

Kupující spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy podle čl. V. odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, zejména pokud bylo vrácené zboží kupujícím spotřebitelem poškozeno, nadměrně opotřebeno, částečně spotřebováno anebo pokud kupující spotřebitel užíval zboží zjevně výrazně nad míru, která postačuje ke zjištění, zda mu zboží vyhovuje (náklady spojené s vrácením zboží). Prodávající upozorňuje kupujícího, že náklady spojené s vrácením zboží vyplývají z nákladů požadovaných třetími osobami (tj. subjekty poskytujícími odborný servis, opravu a údržbu) po prodávajícím, přičemž tyto náklady mohou být následující (uvedené částky jsou pouze orientační, může dojít k jejich navýšení a mohou tak přesáhnout kupní cenu zboží):

    a)   odborné posouzení stavu zboží: 300,- Kč až 5 000,- Kč,

    b)   odborné umytí, vyčištění a uvedení zboží do původního stavu: 300,- Kč až 2 000,- Kč,

    c)   odborná výměna poškozených či nadměrně opotřebených částí zboží: 100,- Kč až 5 000,- Kč,

    d)   odborné nové zabalení zboží: 500,- Kč až 2 000,- Kč,

    e)   přeprava zboží k odborným třetím osobám a zpět k prodávajícímu: 300,- Kč až 2 000,- Kč.

 9.2. Právo prodávajícího na náhradu škody
Kupující bere na vědomí, že při jakémkoliv odstoupení od smlouvy má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody a to zejména pokud se snížila hodnota vráceného zboží a nebo je zboží poškozeno, nadměrně opotřebeno nebo částečně spotřebováno.

 9.3. Možnost zápočtu prodávajícím
Prodávající je oprávněn proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny jednostranně započíst svůj nárok na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží, nárok na náhradu vzniklé škody, nárok na úroky z prodlení a nároky na smluvní pokuty vyplývající z obchodních podmínek.

S ohledem na různorodost zboží je každý  případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně a náklady jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Nároky budou jednostranně započteny pří vracení částky na účet kupujícího.

VI. Práva z vadného plnění (rozpor s kupní smlouvou)

1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až2117 a§ 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4.§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Zboží si můžete vyzkoušet, ale nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít MOBILPLUS.CZ s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Spotřebiteli je na webu předem připraven formulář pro odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f) nového občanského zákoníku.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 a. zboží se již nevyrábí nebo nedodává

 b. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

Dle § 1732 odst. 2  dodání zboží za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží se považuje za veřejný návrh na uzavření smlouvy, a to s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

VIII. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

IX. Svépomocný prodej § 2609

(1) Je-li předmětem díla věc, může ji zhotovitel na účet objednatele vhodným způsobem prodat, nepřevezme-li objednatel věc bez zbytečného odkladu poté, co dílo mělo být dokončeno; bylo-li dokončeno později, pak bez zbytečného odkladu po vyrozumění o dokončení díla. Nebrání-li tomu povaha věci, zhotovitel vyrozumí objednatele o zamýšleném prodeji a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí věci, avšak ne kratší než jeden měsíc.

(2) Nehlásí-li se neznámý nebo nesnadno dosažitelný objednatel o dílo po dobu delší než šest měsíců, popřípadě, brání-li tomu povaha věci, nehlásí-li se objednatel o věc po dobu přiměřenou její povaze, může zhotovitel věc na jeho účet prodat i bez vyrozumění.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny Mobilplus.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

4. Délka záruky na zboží je 24 měsíců není-li uvedeno jinak. Doby životnosti spotřebního materiálu, baterií,atd. je 6 měsíců.

5. Zboží jež je v kategorii „Pro firmy“ je prodáváno dle obchodního zákoníku, jelikož většinou vyžaduje odbornou instalaci, která je naší firmou i nabízena, jejíž volba je však na spotřebiteli. Pro objednání stačí vepsat tento požadavek do poznámky v objednávce. Cena odborné instalace je 2000Kč + doprava.

6. Zboží prodávané dle obchodního zákoníku tedy pro podnikatelskou činnost má vždy záruku 12 měsíců. Záruka uvedená na dokladu a u zboží se týká prodeje dle občanského zákoníku.

7. Po výměně reklamovaného zboží za nové, bezvadné nepoběží nová dvouletá záruka. Záruční lhůta se tedy počítá od data prvního nákupu zboží, a i když spotřebitel během tohoto období využije práva na výměnu zboží za nové. Při výměně věci nová záruka není.

8. Projeví-li se vada v prvním půl roce po zakoupení zboží, má se za to, že zboží bylo vadné od počátku a spotřebitel může požadovat výměnu věci za novou a bezvadnou. Výměnu věci však nelze požadovat, pokud by taková výměna byla z povahy věci neúměrná – například v situaci, kdy lze vadu bez zbytečného odkladu odstranit třeba dotažením šroubku nebo výměnou baterie, či jednoduchým servisním zásahem technika.

9. Pokud se reklamace podá na výdejně, nebo na obchodě, bude tam opět připravena k vyzvednutí.

10. spotřebitel je povinnen si na výdejně, či prodejně zboží překontrolovat, na pozdější reklamace mechanického rázu nebo nekompletnost dodávky nebude brán zřetel.

11. Na dokladech je uvedena záruka pro spotřebitele. Záruka pro zákazníka, který není spotřebitel je 12 měsíců.

 

Reklamační řád

1. Vadné zboží k reklamaci spolu s písemným oznámením o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:

    MobilPlus Liberec
    reklamační oddělení
    Soukenné Náměstí 1
    460 01 Liberec 1
    Tel: 485101487

resp. na e-mailové adrese: servis@mobilplus.cz. Oznámení o závadách má obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, jeli možno podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Mnohdy je možné využít svozu firmy dodavatele na reklamaci. Informujte se na tuto možnost, při nahlášení reklamace.

2. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).

3. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu nebo záruční list.

4. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu, pokud je možno a v případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

5. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny. Pro výrobky které tomu svou povahou odpovídají, se vztahuje doba životnosti produktu, která je 6 měsíců. Týká se např. baterií. Při objednávce výjezdu servisního technika, popřípadě svozu reklamovaného zboží je možné po dohodě se spotřebitelem dle § 19 ods. 3 prodloužit lhůtu na vyřízení reklamace na 60 dní.

6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

7. V případě nekomunikace zákazníka, odmítnutí převzetí zásilky na dobírku či odmítnutí převzetí reklamace či vrácení zboží může firma Mobilplus Elektro s.r.o. fakturovat náklady na uskladnění výrobku a to ve výši 20Kč/den/ zboží do objemu do 0,2m3 , za zboží větší 50kč/ den. Viz. Též  VII. Svépomocný prodej § 2609

8. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Může ovšem dojít k vyjímečnému případu, kdy je nutné výrobek zaslat do centrálního servisu výrobce a záruční oprava se tímto může prodloužit po dohodě s kupujícím a to až na 60 dní. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

9. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží. Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vadného plnění, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, neprokáže li se při přezkoumání, že vada vznikla během užívání.

10. Zboží předané k reklamaci bude testováno a opravováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

11. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

Snažíme se zajistit co nejpřesnější popis a popis technických parametrů produktů. Řada výrobců si vyhrazuje právo změny některých parametrů či vlastností bez předchozího upozornění. Potřebujete-li ujištění o určitých parametrech produktu nebo v případě pochybností, kontaktujte prosím svého obchodníka. Pozdější reklamace vlastností je zbytečnou komplikací pro obě strany. V případě nákupu pro podnikatele bude reklamace vyřízena v nejkratším možném termínu.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

 

Převzetí zboží

Je námi dodaná zásilka nekompletní nebo nesouhlasí s objednávkou?

Neprodleně po doručení zásilky nás kontaktujte na některé z uvedených spojení:

Tel: +420 485 101 487

Informační linka k nahlášení poškození z přepravy: +420 481 005 771

Email: servis@mobilplus.cz

Uveďte číslo Vaší objednávky (je uvedeno též na faktuře jako Variabilní symbol), Vaše jméno a co přesně není se zásilkou v pořádku, nelépe připojte též fotodokumentaci.

 • Poškození zjištěné při převzetí:

Při přijímání zboží od dopravce jste společně s předávajícím pracovníkem povinni překontrolovat  zásilku, zda nejeví jakékoliv známky poškození a zda páska s logem prodejce není porušená. V případě, že je zásilka poškozená nebo viditelně rozbalená, zásilku odmítněte a s dopravcem sepište zápis o škodě.

 • Při dodání Českou poštou

Jestliže poškození zjistíte až po odjezdu přepravce, uplatněte reklamaci nejdéle následující pracovní den na nejbližší pobočce České pošty. K podání reklamace budete potřebovat zásilku, včetně obalového materiálu a štítku, fakturu k dodanému zboží a občanský průkaz. Zaměstnanec pošty s Vámi sepíše zápis o škodě a protokol o uplatnění nároku na náhradu škody. Zároveň se neprodleně spojte s naším reklamačním oddělením (kontakty uvedeny výše) a poškození oznamte i tam.

 • Při dodání GLS

Jestliže poškození zjistíte až po odjezdu přepravce, nahlaste reklamaci ihned po doručení, nejdéle však následující pracovní den po převzetí našemu reklamačnímu oddělení (kontakty uvedeny výše). K uplatnění reklamace je potřeba uvést číslo objednávky a způsob poškození. Pracovník našeho reklamačního oddělení Vás požádá o fotografie poškozené zásilky včetně štítku dopravce a možných polepů jako je křehké nebo neklopit. Kompletní reklamaci řeší naše reklamační oddělení a Vy jste o ní průběžně informováni.

 • Při dodání PPL

Jestliže poškození zjistíte až po odjezdu přepravce, neprodleně, nejdéle však následující pracovní den, nás kontaktujte (spojení uvedeno výše). Při podání reklamace je třeba uvést číslo objednávky a poškození zásilky. Zástupce PPL k Vám přijede sepsat škodní zápis a poškozenou zásilku si odveze.

Na poškození zásilky, které bylo nahlášeno po uplynutí druhého pracovního dne po doručení zásilky, nebude brán zřetel.

Zboží, které si vyzvedáváte na některé z našich výdejen, je nutné překontrolovat ještě na výdejně před souhlasným gestem - převzetím. Na pozdější reklamace mechanického rázu nebude brán zřetel.

 

Ochrana osobních údajů

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou společností Mobilplus Elektro, s.r.o považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.

Údaje o zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Možnosti platby

Ceny jsou včetně DPH a recyklačních poplatků.

1. Platba hotově
Je možná pouze při osobním převzetí zboží.

2. Platba dobírkou
Platba hotově při převzetí zboží mimo provozovnu (Kurýrní služba - GLS)

3. Platba bankou předem
Platba předem bankovním převodem - bude Vám zaslán e-mail s číslem účtu, variabílním symbolem a celkovou částkou k úhradě. Zboží bude expedováno po připsání částky na náš účet.

4. Platba složenkou
Platba předem pomocí složenky - bude Vám zaslán e-mail s číslem účtu, variabílním symbolem a celkovou částkou k úhradě. Zboží bude expedováno po připsání částky na náš účet.

5. Splátkový prodej
Splátkový prodej prostřednictvím společnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (Hello Bank! by Cetelem)

6. Platba na fakturu
Při dlouhodbější spolupráci je možno se indiviuálně domluvit na platbu na fakturu.

7. Osobní odběr - platba kartou
Při osobním odběru objednávek přes e-shop je možné platit kartou, je třeba jej mít objednaný přes objednávkový formulář.

8. Platba kartou online
Lze zaplatit kartou přes platební portál, který je implementován do "košíku" našeho eshopu. Platba kartou online není zpoplatněna.

 

Doprava zboží

Zboží běžně doručujeme do 48 hodin po celé ČR, a to vlastní dopravou nebo pomocí přepravních společností. Když zboží opouší náš sklad nebo je připraveno k vyzvednutí na pobočce zašleme Vám informační e-mail. Doručení zboží závisí na stavu skladu - pokud zboží není u nás ani u dodavatele skladem, je o tom zákazník informován a je mu sdělen přibližný termín doručení. Po naskladnění zboží je zákazník opět kontaktován a náš pracovník s ním dohodne případné doručení. Zboží je samozřejmě možno si osobně vyzvednout.

 

Ceny za dopravu

Balíky do 10kg


Způsob dopravy - kurýrní službou GLS 119,-

 • Na dobírku    30,- (doprava + dobírka)
 • Platba předem na účet 4905472/0800    0,-
 • Hello bank splátky    0,-
 • Osobní odběr    0,-
 • Zásilkovna    39,-


Doprava na Slovensko - GLS SLOVENSKO 249,-

 • GLS Bankovní převod    0,-
 • GLS Dobírka    30,-

Cena poštovného na Slovensko Vám bude automaticky přepočítaná v objednávce. Doručení bude přepočítáno dle aktuálního kurzu a platba je prováděna přes dopravce (v případě využití služby Dobírka). Všechny ceny dopravy či osobního vyzvednutí jsou s DPH.

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Mobilplus Elektro s.r.o. a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1.2014 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Mobilplus Elektro s.r.o.

 

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
PRO POJIŠTĚNÍ MOBILNÍHO TELEFONU

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Práva a povinnosti z tohoto pojištění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), Všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP-MT1) a případně smluvním ujednáním, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. VPP-MT1 a smluvní ujednání (souhrnně „Pojistné podmínky“) jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. Obsahují-li pojistná smlouva nebo Pojistné podmínky v případech, kdy to zákon připouští, ujednání odchylná od zákona, platí ujednání v nich uvedená.
2. Pojištění podle těchto pojistných podmínek může být sjednáno pouze tehdy, pokud je na něm pojistný zájem. Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události.
3. Pojistná smlouva musí být sjednána vždy písemně. Změny pojistné smlouvy musí být provedeny rovněž písemně.
4. Tyto pojistné podmínky upravují pojištění náhodného poškození, odcizení a zneužití mobilního telefonu.
5. Pojistník bere na vědomí, že toto pojištění nelze sjednat pro výrobek určený k výkonu povolání.


Článek 2
Rozhodné právo, soudní příslušnost
Pojistná smlouva a pojištění v ní sjednané se řídí podle českého práva a pro řešení sporů vzniklých v souvislosti s tímto pojištěním jsou příslušné soudy České republiky.


Článek 3
Výklad pojmů
1. Blokace mobilního telefonu a/nebo SIM karty: nahlášení odcizení mobilního telefonu a SIM karty s žádostí o jejich blokaci u mobilního operátora a prostřednictvím Policie ČR.
2. Časová cena: cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. Stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem.
3. Doba pojištění: doba trvání pojištění dohodnutá v pojistné smlouvě.
4. Havárie: náraz anebo střet vozidla, ve kterém se pojištěný výrobek nachází, přičemž náraz je srážka vozidla s nepohyblivou překážkou a střet je srážka vozidla s pohyblivým objektem.
5. Krádež vloupáním: přisvojení si pojištěného výrobku pachatelem z uzavřeného prostoru za použití:
 a) nástroje, který není určen k jeho řádnému otevírání,
 b) klíče určeného k jeho řádnému otevírání, kterého se pachatel zmocnil krádeží nebo loupeží.
6. Loupež: přivlastnění si pojištěného výrobku pachatelem za použití násilí, nebo pohrůžky bezprostředního násilí proti pojištěnému, osobě pojištěnému blízké, nebo proti jiné osobě využívající pojištěný výrobek se souhlasem pojištěného.
7. Mobilní telefon – radiomobilní telekomunikační zařízení k osobnímu užití.
8. Náhodné poškození: jakékoli náhodné, náhlé, neúmyslné a nepředvídané poškození pojištěného výrobku vnějšími vlivy, které ovlivňují provozní funkčnost výrobku.
9. Nová cena výrobku: cena stejného nového výrobku anebo nového výrobku srovnatelných parametrů jako měl pojištěný výrobek ke dni pojistné události.
10. Odcizení: ztráta pojištěného výrobku v důsledku loupeže anebo krádeže vloupáním
11. Osoba blízká: příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel a manželka, rodiče manžela nebo manželky; za blízkou osobu se považuje též druh nebo družka, za předpokladu, že prokazatelně žije s pojištěným nebo s osobou, na niž se pojištění vztahuje, ve společné domácnosti.
12. Pojištěný: fyzická osoba, na jejíž majetek se pojištění vztahuje.
13. Pojištěný výrobek: mobilní telefon uvedený v pojistné smlouvě.
14. Pojistná částka: pořizovací cena pojištěného výrobku stanovená prodejcem a uvedená v pojistné smlouvě.
15. Pojistník: fyzická osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu a je povinná platit pojistné. Pojistník a pojištěný mohou být stejnou osobou.
16. Pojistitel: AGA International SA – odštěpný závod zahraniční právnické osoby, se sídlem Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7 – Holešovice, Česká republika, IČ: 276 33 900, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložce 56112 (dále „pojistitel“)
17. Poškození pojištěného výrobku: taková změna stavu výrobku, která vyžaduje opravu anebo výměnu jeho součásti anebo celku.
18. Příslušenství mobilního telefonu – věc, která je určena k používání spolu s mobilním telefonem, ale která není jeho nedílnou součástí, např. nabíječka, handsfree, pouzdro, držák, headset, bluetooth, datové kabely, přívěsky, sluchátka, ochrana displeje, paměťová karta, čtečka apod.
19. Prodejce: prodejce mobilních telefonů.
20. Schéma amortizace: Časová hodnota pojištěného výrobku bude pojistitelem posuzována na základě doby, která v době vzniku pojistné události uplynula od nákupu pojištěného výrobku, kde budou zohledněny 60-ti denní intervaly.
21. SIM karta – aktivní účastnická identifikační karta pro mobilní telefonní síť bez ohledu na skutečnost, zda jde o předplacenou SIM kartu či nikoli.
22. Spoluúčast: smluvně ujednaná výše podílu, kterým se pojištěný účastní pojistného plnění.
23. Třetí osoba: jakákoli jiná osoba než pojištěný, nebo osoba pojištěnému blízká dle zákona, zaměstnanci pojištěného stejně jako jakákoli osoba, kterou pojištěný neoprávnil k užívání pojištěného výrobku.
24. Uzavřený prostor:
 a) uzamčená a uzavřená budova anebo
 b) uzamčené vozidlo s uzavřenou karosérií anebo
 c) uzamčený trezor anebo pevná uzamčená skříňka
25. Voda z vodovodního zařízení: voda, jiná kapalina nebo pára uniklá mimo svůj obvyklý prostor v důsledku chybné obsluhy nebo poruchy:
 a) potrubí anebo zařízení přivádějícího nebo odvádějícího vodu, páru anebo jinou kapalinu, anebo kanalizačního systému včetně armatur anebo jiného s ním propojeného zařízení,
 b) vytápěcího, vzduchotechnického, klimatizačního anebo solárního systému včetně armatur anebo jiného s ním propojeného zařízení,
 c) sprinklerových nebo jiných automatických zařízení požární ochrany,
 d) akvária s objemem 50 a více litrů anebo bazénu pevně spojeného se zemí.
26. Zneužití mobilního telefonu – neoprávněné nakládání s mobilním telefonem a SIM kartou, v jejichž důsledku došlo ke vzniku nákladů, které je pojištěný povinen uhradit mobilnímu operátorovi a které prokazatelně vznikly v souvislosti s odcizením mobilního telefonu a SIM karty.
27. Ztráta: zánik možnosti hmotně disponovat s pojištěným výrobkem.
28. Živelná událost: mimořádná událost, při níž dojde k nežádoucímu uvolnění kumulovaných energií nebo hmot v důsledku nepříznivého působení přírodních sil, při které mohou působit nebezpečné látky, anebo působí ničivé faktory, které mají negativní vliv na život, zdraví anebo na majetek.


Článek 4
Předmět pojištění
Předmětem pojištění je pojištěný výrobek zakoupený u prodejce.


Článek 5
Právní úkony a doručování
1. Podmínky pojištění upravené v pojistné smlouvě a těchto VPP-MT1-platné pro pojistníka platí přiměřeně i pro pojištěného. Povinností pojistníka, pokud jím není pojištěný, je seznámit pojištěného s pojistnou smlouvou a těmito VPP-MT1.
2. Pro právní úkony týkající se pojištění je potřebná písemná forma, není-li v těchto VPP-MT1-nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
3. Písemnosti určené pojistiteli se považují za doručené dnem potvrzení převzetí písemnosti pojistitelem anebo oprávněným zástupcem pojistitele, není-li ujednáno jinak.
4. Písemnosti pojistitele určené pojistníku, resp. pojištěnému jsou doručovány poštou, mohou však být doručeny i oprávněným zástupcům pojištěného, a to na poslední adresu známou pojistiteli. Písemnost pojistitele určená pojistníku anebo pojištěnému (dále jen „adresát“) se považuje za doručenou dnem převzetí písemnosti adresátem anebo dnem, kdy adresát převzetí písemnosti odepřel. V případě, že se písemnost uloží na poštovním podniku kvůli nezastižení adresáta s tím, že si ji adresát v příslušné lhůtě nevyzvedl, považuje se za doručenou v poslední den této lhůty, i když se adresát o jejím uložení nedozvěděl. V případě, že je písemnost vrácená pojistiteli jako nedoručená z důvodu, že adresáta nelze zjistit na poslední známé adrese, písemnost se považuje za doručenou dnem jejího vrácení pojistiteli.
5. Pojistitel je oprávněn využít alternativních komunikačních prostředků (telefon, e-mail, SMS, fax) k vzájemné komunikaci s pojistníkem, pojištěným anebo jimi zplnomocněnou osobou v souvislosti se správou pojištění, likvidací pojistných událostí a nabídkou produktů a služeb pojistitele. Tyto prostředky slouží k urychlení vzájemné komunikace, nenahrazují však písemnou formu úkonů v případech, kdy písemnou formu vyžadují obecně závazné právní předpisy nebo pojistná smlouva.
6. Právní úkony týkající se pojištění, pro které zákon nevyžaduje povinně písemnou formu, mohou být provedeny též e-mailem anebo telefonicky. Pojistitel je oprávněn určit na své internetové stránce, které právní úkony nemusejí mít písemnou formu.
7. Pojistník a pojištěný, pokud je jiný než pojistník, uzavřením pojistné smlouvy udělují pojistiteli souhlas s pořizováním, použitím, jakož i následným archivováním zvukových záznamů telefonických hovorů uskutečněných mezi ním a pojistitelem, případně asistenční službou, a to v souvislosti s výkonem pojišťovací činnosti pojistitelem, zejména při správě pojištění a likvidaci pojistných událostí dle této pojistné smlouvy, a to na technických prostředcích umožňujících jejich zaznamenání, zachování a reprodukci. Pojistník a pojištěný uzavřením pojistné smlouvy udělují pojistiteli souhlas s tím, aby pojistitel použil tyto záznamy a jejich kopie při uplatňovaní práv a povinností z této pojistné smlouvy. Pojistitel je oprávněný uchovat tyto záznamy až do vypořádání všech práv a povinností souvisejících s pojištěním podle této pojistné smlouvy. Pojistitel bude tyto záznamy během doby jejich uchovávání chránit před neoprávněným přístupem třetích osob.
8. Uplatnění práv vyplývajících z pojistné smlouvy náleží pojištěnému, pokud není těmito VPP-MT1 stanoveno jinak, anebo není-li ujednáno jinak.
9. Pojistník ani pojištěný nemá právo postoupit jakýkoliv nárok anebo právo vyplývající z pojistné smlouvy, kterou bylo sjednáno pojištění mobilního telefonu podle těchto VPP-MT1, na třetí osobu anebo třetí osoby.
10. Právní úkony právnické osoby může provádět výhradně osoba oprávněná jednat jejím jménem anebo osoba zplnomocněná.
11. Nároky z pojištění se promlčí v tříleté promlčecí lhůtě. Promlčecí lhůta začíná plynout rok po vzniku pojistné události.
12. V pojistné smlouvě je možné odchýlit se od jednotlivých ustanovení těchto VPP-MT1. Jakákoliv odchylka od těchto VPP-MT1 dohodnutá v pojistné smlouvě je účinná nejdříve v okamžiku, kdy se smluvní strany na této změně písemně dohodly.


Článek 6
Spoluúčast
1. Spoluúčast je smluvně ujednaná výše podílu, kterým se pojištění účastní pojistného plnění.
2. Pojištění náhodného poškození, odcizení a zneužití mobilního telefonu se sjednává jako pojištění škodové se spoluúčastí pojištěného ve výši 10 % v prvním roce pojištění a 10% ve druhém roce pojištění.
3. Pojistné plnění za všechny pojistné události v rámci tohoto pojištění je poskytováno maximálně do výše limitu pojistného plnění včetně spoluúčasti za celou dobu trvání pojištění.


Článek 7
Vznik pojištění
1. Návrh pojistné smlouvy (dále jen „návrh“) může pojistník přijmout zaplacením pojistného. Pojistná smlouva je uzavřená v okamžiku zaplacení pojistného, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak.
2. Pojištění vzniká dnem uvedeným v návrhu pojistné smlouvy (dále jen „návrh“) jako počátek pojištění.
3. Je-li den počátku pojištění dle odstavce 2 tohoto článku shodný se dnem vyhotovení návrhu, pojištění vzniká v okamžiku zaplacení pojistného, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak.
4. Platnost návrhu zanikne a pojištění na jeho základě nevznikne, pokud nebude pojistné uhrazeno do konce lhůty k zaplacení pojistného stanovené v návrhu.
5. Za okamžik zaplacení pojistného se považuje den, hodina a minuta zaplacení příslušné částky pojistného:
 a) v hotovosti prodejci anebo osobě, jejímž prostřednictvím prodejce doručí pojištěný výrobek pojištěnému,
 b) vkladem anebo úhradou na platební účet prodejce prostřednictvím platebního prostředku, i když bude pojistné připsáno na platební účet prodejce později než v den vkladu, poukázaní nebo úhrady pojistného.


Článek 8
Doba pojištění
Pojištění se sjednává na dobu určitou, není-li v pojistné smlouvě dojednáno jinak.


Článek 9
Změna a zánik pojištění
1. Jakékoli změny v pojistné smlouvě se provádějí se souhlasem obou smluvních stran, není-li těmito VPP-MT1 stanoveno jinak.
2. Zánik pojištění
Pojištění zaniká v souladu s příslušnými ustanoveními zákona uplynutím pojistné doby, zánikem pojistného zájmu, výpovědí, v důsledku nezaplacení pojistného, odstoupením od pojištění a dalšími způsoby stanovenými zákonem.
V případě zániku pojištění výpovědí ze strany pojistitele z důvodu porušení povinnosti pojistníka oznámit zvýšení pojistného rizika, náleží pojistiteli jednorázové pojištění celé.
3. Zánik uplynutím pojistné doby
Pojištění zaniká uplynutím pojistné doby, a to ve 24.00 hodin dne sjednaného jako konec pojištění.
4. Zánik odstoupením od kupní smlouvy
V případě, že dojde k odstoupení od kupní smlouvy před dnem počátku pojištění, zaniká pojištění dnem odstoupení od kupní smlouvy. Pojistník má právo na vrácení pojistného za toto pojištění. Pojistník má právo na vrácení nespotřebované části pojistného, snížené o částku, určenou na základě schématu amortizace
5. Zánik výpovědí
Pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět
 a) s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy, nebo
 b) s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události,
 c) bez výpovědní doby do dvou měsíců ode dne, kdy se o zvýšení pojistného rizika dozvěděl, poruší-li pojistník nebo pojištěný povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika
6. Pojistník může kromě jiných důvodů stanovených zákonem odstoupit od pojištění, do čtrnácti (14) dnů od data sjednání pojištění. Pojistník se musí dostavit do prodejny Obchodního zástupce, kde mu bude v uvedené lhůtě 14 dnů pojistná smlouva stornována a vráceno pojistné. V případě sjednání pojistné smlouvy formou obchodu na dálku, musí pojištěný odeslat ve lhůtě do 14 dnů Obchodnímu zástupci písemné odstoupení od pojistné smlouvy s ověřeným podpisem. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva ruší od počátku.
7. V případě změny vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného výrobku vstupuje nový vlastník do pojištění na místo pojistníka i pojištěného. Nesdělí-li nový vlastník ve lhůtě 30 dní od nabytí pojištěného výrobku tuto skutečnost pojišťovně, pojistná smlouva zanikne po uplynutí 30 dní od změny.


II. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Článek 10
Doba pojištění
1. Pojištění náhodného poškození, odcizení a zneužití výrobku se sjednává na dobu určitou.
2. Pojistná smlouva se vztahuje na období jednoho kalendářního roku od sjednání pojištění,


Článek 11
Rozsah pojištění
1. Toto pojištění se vztahuje na náhodné poškození, odcizení a zneužití výrobku.
2. V případě náhodného poškození se pojištění vztahuje na náhodné poškození pojištěného výrobku (pokud není vyloučeno v čl. 12 těchto VPP-MT1), a to zejména:
 a) jeho pádem,
 b) vniknutím kapaliny do elektronických částí pojištěného výrobku,
 c) mechanickým poškozením pojištěného výrobku během přepravy od prodejce do domácnosti pojištěného,
 d) vniknutím cizích předmětů do pojištěného výrobku,
3. V případě odcizení se pojištění vztahuje na ztrátu pojištěného výrobku v důsledku loupeže anebo krádeže vloupáním.
3.1. V případě odcizení pojištěného výrobku krádeží vloupáním do motorového vozidla se pojištění vztahuje pouze na škodní události, za současného splnění všech následujících podmínek:
 a) pojištěný musí věrohodně prokázat, že došlo k násilnému vniknutí do motorového vozidla a
 b) pojištěný výrobek byl uložen v uzamčeném zavazadlovém prostoru motorového vozidla anebo uzavřeném a uzamčeném střešním nosiči tak, že jej nebylo zvenčí vidět a na motorovém vozidle byly řádně uzamčené všechny dveře včetně zavazadlového prostoru a střešního nosiče a motorové vozidlo mělo úplně zavřená všechna okna.
4. V případě pojištění zneužití mobilního telefonu se pojištění vztahuje na:
4.1. odcizení mobilního telefonu společně se SIM kartou - v takovém případě je pojištěný povinen odcizení telefonu nahlásit policii a vyžádat si policejní protokol; pojištění se vztahuje pouze na mobilní telefon ve výlučném vlastnictví pojištěného;
4.2. zneužití mobilního telefonu; náklady, které je pojištěný povinen uhradit mobilnímu operátorovi (provolané náklady) a které evidentně vznikly v období od odcizení mobilního telefonu do okamžiku nahlášení odcizení operátorovi; a to včetně nákladů na blokaci SIM karty, pokud ke zneužití mobilního telefonu došlo prokazatelně po jeho odcizení společně s kartou;
4.3. Pojištění pro případ zneužití mobilního telefonu se nevztahuje na příslušenství mobilního telefonu.


Článek 12
Výluky z pojištění
1. Pojištění se nevztahuje na škody:
 a) způsobené jakýmkoliv úmyslným poškozením pojištěného výrobku anebo způsobené vědomou nedbalostí,
 b) způsobené přímo nebo nepřímo povstáním, vnitřními nepokoji nebo stávkou, teroristickým činem, válečnými událostmi, zásahem úřední nebo státní moci, vyšší moci, způsobené přímým nebo nepřímým působením jaderné energie, ionizujícím zářením nebo kontaminací radioaktivitou, sabotáží, represivními zásahy státních orgánů, živelnou událostí,
 c) vzniklé v důsledku vady na pojištěném výrobku, za niž odpovídá na základě obecně závazných právních předpisů anebo na základě svého prohlášení prodejce,
 d) na které byl pojistník anebo pojištěný upozorněn při koupi pojištěného výrobku a na další poškození, která prodejce již vyloučil ve své záruce,
 e) způsobené nesprávnou či nedostatečnou údržbou pojištěného výrobku, přetěžováním pojištěného výrobku, užíváním pojištěného výrobku v rozporu s pokyny výrobce (např. použitím výrobcem neschválených doplňků),
 f) vzniklé běžným opotřebením, na součástech pojištěného výrobku spotřebního charakteru podléhajících rychlému opotřebení a časté výměně a na příslušenství pojištěného výrobku, jako např. baterie, akumulátory, zdroje světla, náplně, těsnění, elektroinstalace, filtry, pojistky, paměťová zařízení, obaly, dotykové pero.
2. Dále se pojištění nevztahuje na:
 a) výrobek, který je v době koupě u prodejce již použitý, výrobek kupovaný za účelem jakékoliv podnikatelské činnosti,
 b) náklady vynaložené bez souhlasu pojistitele,
 c) odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s vadou pojištěného výrobku včetně následných škod způsobených poškozeným pojištěným výrobkem,
 d) zvukové, obrazové, datové a jiné záznamy, náklady na obnovu anebo přenos dat uložených v pojištěném výrobku,
 e) estetický nedostatek (např. poškrabání, zářez, prasklina), který nesnižuje ani neomezuje funkčnost pojištěného výrobku,
 f) náhodné poškození vzniklé postupným působením koroze, vlhkosti, tepla anebo chladu, trvalým působením chemických, biologických, teplotních a elektrických vlivů,
 g) pojištěný výrobek, který opravoval jiný subjekt než servis určený pojistitelem,
 h) jakoukoliv ztrátu pojištěného výrobku kromě ztráty pojištěného výrobku v důsledku loupeže a krádeže vloupáním,
 i) odcizení pojištěného výrobku z vozidla, kromě případu uvedeného v čl. 10 odst. 2, bod 2.1 těchto VPP-MT1,
 j) náhodné poškození způsobené používáním náhodně poškozeného pojištěného výrobku bez provedení opravy náhodného poškození,v h) náhodné poškození v důsledku kolísáni anebo přerušení dodávky elektrické energie,
 k) odcizení jakéhokoliv příslušenství pojištěného výrobku a dalšího vnějšího zařízení,
 l) jakýkoliv případ odcizení pojištěného výrobku, který pojištěný nenahlásil na policii nejpozději do 24 hodin po zjištění odcizení pojištěného výrobku.
 m) náklady na běžnou údržbu, nastavení nebo úpravu pojištěného výrobku včetně nákladů na opravu pojištěného výrobku, pokud k náhodnému poškození došlo v souvislosti s těmito činnostmi,
 n) náklady vynaložené na odstranění funkčních vad, pokud tyto vady nebyly způsobené náhodným poškozením pojištěného výrobku, za které bylo poskytnuto pojistné plnění.


Článek 13
Limit pojistného plnění
Limitem pojistného plnění poskytnutého pojistitelem je pojistná částka (viz Výklad pojmů), snížená o částku stanovenou na základě schématu amortizace, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.


Článek 14
Pojistné
1. Pojistné je cena za pojištění. Pojistné se stanovuje podle rozsahu pojištění a jeho výše je uvedená v pojistné smlouvě.
2. U pojištění sjednaného na dobu určitou je pojistné splatné najednou za celou dobu pojištění (jednorázové pojistné). Jednorázové pojistné je splatné v den počátku pojištění.
3. Pojistitel má právo na pojistné za dobu do zániku pojištění.
4. Pokud pojištění zaniklo podle čl. 7 odst. 3 písm. e) těchto VPP-MT1, náleží pojistiteli pojistné do konce doby pojištění.


Článek 15
Pojistná událost
1. Pojistnou událostí je jakákoliv nepředvídaná a nahodilá škodní událost, se kterou je podle těchto VPP-MT1 spojená povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.
2. V případě pojištění zneužití pojištěného výrobku se pojistnou událostí rozumí finanční ztráta pojištěného, ke které dojde během pojistné doby odcizením mobilního telefonu a zneužitím SIM karty.


Článek 16
Povinnosti pojistníka a pojištěného
1. Pojistník/ pojištěný je povinen:
 a) dodržovat povinnosti stanovené zákonem a ostatními obecně závaznými právními předpisy,
 b) pravdivě a úplně zodpovědět všechny písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění anebo pojistné události,
 c) oznámit pojistiteli skutečnost, že pojištěný pojistil výrobek i u jiného pojistitele, anebo že uzavřel obdobné pojištění i u jiného pojistitele,
 d) oznámit pojistiteli bezodkladně písemně změnu vlastníka pojištěného výrobku,
 e) oznámit pojistiteli písemně jakoukoliv změnu údajů včetně adresy a osobních údajů, které byly podkladem během uzavírání pojistné smlouvy, a to nejpozději do 5 pracovních dní od této změny,
 f) dbát na to, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí vzniku škody, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo předpisy vydanými na jejich základě, anebo povinnosti, které převzal uzavřením pojistné smlouvy; pojištěný nesmí též strpět porušování těchto předpisů a povinností ze strany třetích osob; pojištěný je dále povinen zajistit udržování pojištěných věcí v dobrém technickém stavu a používat je pouze k účelu stanoveném výrobcem;
 g) uchovávat hodnověrné doklady o vlastnictví, resp. nabytí pojištěného výrobku a na požádání je předložit pojistiteli, pokud si je vyžádá za účelem vyřízení pojistné události,
 h) uchovávat pojištěný výrobek v ochranném pouzdře
 i) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dní od pojistné události, oznámit pojistiteli, že nastala pojistná událost, a do 15 dní od pojistné události předložit pojistiteli hlášení o rozsahu poškození pojištěného výrobku,
 j) prokázat vznik a rozsah vzniklé škody, v případě škody způsobené odcizením pojištěného výrobku je pojištěný povinen doložit vznik pojistné události policejním protokolem (oznámením o odcizení příslušnému orgánu policie),
 k) v případě zneužití mobilního telefonu předložit pojistiteli
-vyúčtování mobilního operátora s označením reklamovaných telefonních hovorů a potvrzení operátora o blokaci mobilního telefonu včetně částky za blokační poplatek;
 l) fakturu nebo účet za vyhotovení nové SIM karty;
 m) oznámit bez zbytečného odkladu příslušným orgánům policie odcizení pojištěného výrobku,
 n) oznámit bez zbytečného odkladu pojistiteli případné nalezení odcizeného pojištěného výrobku a vrátit přijaté pojistné plnění,
 o) v případě odcizení doložit důkaz o násilném vniknutí do uzavřeného prostoru, anebo doložit důkaz o použití klíče určeného k jeho řádnému otevření, kterého se pachatel zmocnil krádeží anebo loupeží,
 p) doložit úřední překlad dokladů prokazujících vznik pojistné události, pokud jsou vystavené v jiném než českém nebo slovenském jazyce,
 q) oznámit pojistiteli bezodkladně odstoupení od kupní smlouvy na pojištěný výrobek,
 r) řídit se pokyny pojistitele anebo pojistitelem určené osoby při likvidaci pojistné události a nechat si pojištěný výrobek opravit v servisu určeném pojistitelem.
2. V pojistné smlouvě se mohou pojistník a pojistitel dohodnout na dalších povinnostech pojistníka a pojištěného.


Článek 17
Povinnosti a práva pojistitele
1. Pojistitel je povinen:
 a) dodržovat povinnosti vyplývající pro něj ze zákona, ostatních obecně závazných předpisů a těchto VPP-MT1,
 b) projednat s pojištěným výsledky šetření pojistné události, pokud o to pojištěný písemně zažádá,
 c) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se pojištění a o skutečnostech, které se dozvěděl při uzavření pojistné smlouvy, její správě anebo likvidaci pojistné události; to neplatí, dá-li pojistník anebo pojištěný písemný souhlas k poskytnutí informací, anebo pokud poskytnutí informace ukládá nebo povoluje zákon,
 d) poskytnout pojistné plnění, pokud vzniklo právo na pojistné plnění, do 15 dní po skončení šetření pojistné události potřebného ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
2. Pojistitel má právo ověřovat si pravdivost a úplnost údajů potřebných pro výpočet pojistného a pojistného plnění a používat zjištěné údaje k účelům správy pojištění a likvidace pojistných událostí.


Článek 18
Pojistné plnění
1. Vznikla-li pojistiteli povinnost plnit, je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění podle těchto VPP-MT1 a podmínek dojednaných v pojistné smlouvě pojištěnému, není-li těmito VPP-MT1 stanoveno jinak, anebo pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
2. Právo na pojistné plnění může pojištěný uplatnit pouze na území České republiky.
3. Pojistné plnění za všechny pojistné události se poskytuje maximálně do výše limitu pojistného plnění za celou dobu trvání pojištění. Výši limitu pojistného plnění určí pojistitel na základě následujícího amortizačního schématu, kdy přihlédne k časové hodnotě pojištěného výrobku. V prvním intervalu 60 dní od nákupu bude amortizace ve výši 28%, ve druhém intervalu bude amortizace navýšena o 3,5%, v dalších 60-ti denních intervalech bude amortizace navýšena vždy o 2%.
4. V případě náhodného poškození pojištěného výrobku pojistitel uhradí náklady na nové anebo použité náhradní součástky od kteréhokoliv výrobce včetně nákladů na opravu pojištěného výrobku, pokud bude pojištěný výrobek opraven v servise určeném pojistitelem. Vyměněné součástky musí mít stejnou funkčnost jako původní. Do nákladů na opravu se kromě samotné opravy včetně náhradních součástí započítávají též náklady na dopravu pojištěného výrobku ze servisu, pokud tuto dopravu organizuje pojistitel nebo jeho smluvní partner (včetně dopravy vykonané pojištěným, pokud ji pojistitel předem schválil), poštovné za odeslání pojištěného výrobku ze servisu klientovi a náklady na dopravu a práci pojistitelem určeného nebo doporučeného technika na místě vzniku pojistné události.
5. Pokud náklady na opravu v případě náhodného poškození pojištěného výrobku přesáhnou novou cenu výrobku anebo je výrobek neopravitelný, má pojištěný právo na výměnu náhodně poškozeného pojištěného výrobku za nový, stejných nebo srovnatelných parametrů, maximálně do výše pojistné částky, snížené o částku, určenou na základě schématu amortizace.
6. Pokud pojistiteli vzniknou náklady v souvislosti se zjišťováním rozsahu poškození pojištěného výrobku a zjistí, že pojištěnému nevzniká dle těchto VPP-MT1 nárok na pojistné plnění, tyto náklady pojistitele jdou k tíži pojištěného.
7. Pojistitel nahradí též přiměřené náklady související s výměnou pojištěného výrobku v době pojistné události obvyklé, a to náklady na dopravu pojištěného výrobku ze servisu anebo od prodejce, případné náklady na dopravu a náklady za práce, které byly provedeny na pojištěném výrobku za účelem zjištění rozsahu poškození. Poskytnutím pojistného plnění formou výměny pojištěného výrobku se vlastníkem pojištěného výrobku stává pojistitel a pojištění zaniká.


Článek 19
Snížení a zamítnutí pojistného plnění
1. Porušil-li pojištěný povinnosti stanovené zákonem, ostatními obecně závaznými právními předpisy anebo povinnosti uvedené ve VPP-MT1, zejména v čl. 16 a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události anebo na zvětšení rozsahu jejích následků, pojistitel má právo plnění z pojistné události snížit podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.
2. Pojistitel má právo plnění z pojistné události přiměřeně snížit, pokud na základě vědomě nepravdivých nebo neúplných údajů, které pojistník anebo pojištěný uvedl při sjednávání pojištění, stanovil nižší pojistné.
3. V případě odstoupení od pojistné smlouvy má pojistitel právo snížit výši nespotřebovaného pojistného o manipulační administrativní poplatek.
4. Pojistitel má právo snížit pojistné plnění v případě, že v době vzniku pojistné události nebyl mobilní telefon uložen v ochranném pouzdře.
5. Pojistitel má právo zamítnout plnění z pojistné smlouvy, pokud se až po pojistné události dozví, že její příčinou je skutečnost, kterou pro vědomě nepravdivé anebo neúplné odpovědi pojistníka anebo pojištěného nemohl zjistit při sjednávání pojištění a která byla pro uzavření pojistné smlouvy podstatná.
6. Pojistitel má právo zamítnout plnění z pojistné události, pokud pojištěný úmyslně uvede pojistitele v omyl o podstatných okolnostech týkajících se vzniku nároku na pojistné plnění anebo výše nároku.
7. Pokud pojištěný způsobí pojistiteli zvýšení nákladů tím, že v důsledku jeho jednání je nutné rozhodující skutečnosti zjišťovat opakovaně, pojistitel má právo snížit plnění z pojistné události o výši takto vzniklých nákladů.
8. V případě pojistného plnění formou úhrady nákladů na opravu pojištěného výrobku, náklady na opravu ve výši, o kterou pojistitel snížil pojistné plnění z důvodů uvedených v odst. 1, 2 a 5 tohoto článku jdou k tíži pojištěného.
9. V případě pojistného plnění formou výměny pojištěného poškozeného výrobku za nový, bude pojištěný hradit přiměřené náklady související s výměnou pojištěného výrobku, které byly v době pojistné události obvyklé, ve výši, o kterou pojistitel snížil pojistné plnění z důvodů uvedených v odst. 1, 2 a 5 tohoto článku.


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20
Způsob vyřizování stížností
1. Pojistitel přijímá stížnosti proti jeho postupu podané ústně nebo písemně. Ústně podanou stížnost pojistitel zaznamená. Písemnou stížnost může stěžovatel podat osobně, nebo zaslat poštou na adresu sídla pojistitele.
2. Ze stížnosti musí být zřejmé datum jejího podání, kdo ji podává, čeho se týká (předmět stížnosti) a čeho se stěžovatel domáhá. Pokud je stěžovatelem fyzická osoba, stížnost musí obsahovat jméno, příjmení a adresu bydliště fyzické osoby. Pokud je stěžovatelem právnická osoba, stížnost musí obsahovat název nebo obchodní název a adresu sídla právnické osoby.
3. Pojistitel je povinen prošetřit stížnost a informovat stěžovatele o způsobu vyřízení jeho požadavků či důvodech jejich zamítnutí do 30 dní ode dne jejího doručení. Pokud si vyřízení stížnosti vyžaduje delší období, lze lhůtu podle předchozí věty prodloužit, o čemž bude stěžovatel bezodkladně zpraven.
4. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se stěžovatel může obrátit na ČNB, která je pověřená vykonáváním dohledu nad pojistitelem.

 

V Praze, schváleno dne 19.09.2020

 

Expedice zboží - odpovědnost za vady:

Mobilplus Elektro s.r.o.
Nademlejnská 600/1
19800 Praha 9 – Hloubětín
IČ: 09115901
DIČ: CZ09115901
tel: 485101487