Volejte
481 005 781

Pojištění telefonů

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
PRO POJIŠTĚNÍ MOBILNÍHO TELEFONU

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Práva a povinnosti z tohoto pojištění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), Všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP-MT1) a případně smluvním ujednáním, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. VPP-MT1 a smluvní ujednání (souhrnně „Pojistné podmínky“) jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. Obsahují-li pojistná smlouva nebo Pojistné podmínky v případech, kdy to zákon připouští, ujednání odchylná od zákona, platí ujednání v nich uvedená.
2. Pojištění podle těchto pojistných podmínek může být sjednáno pouze tehdy, pokud je na něm pojistný zájem. Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události.
3. Pojistná smlouva musí být sjednána vždy písemně. Změny pojistné smlouvy musí být provedeny rovněž písemně.
4. Tyto pojistné podmínky upravují pojištění náhodného poškození, odcizení a zneužití mobilního telefonu.
5. Pojistník bere na vědomí, že toto pojištění nelze sjednat pro výrobek určený k výkonu povolání.


Článek 2
Rozhodné právo, soudní příslušnost
Pojistná smlouva a pojištění v ní sjednané se řídí podle českého práva a pro řešení sporů vzniklých v souvislosti s tímto pojištěním jsou příslušné soudy České republiky.


Článek 3
Výklad pojmů
1. Blokace mobilního telefonu a/nebo SIM karty: nahlášení odcizení mobilního telefonu a SIM karty s žádostí o jejich blokaci u mobilního operátora a prostřednictvím Policie ČR.
2. Časová cena: cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. Stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem.
3. Doba pojištění: doba trvání pojištění dohodnutá v pojistné smlouvě.
4. Havárie: náraz anebo střet vozidla, ve kterém se pojištěný výrobek nachází, přičemž náraz je srážka vozidla s nepohyblivou překážkou a střet je srážka vozidla s pohyblivým objektem.
5. Krádež vloupáním: přisvojení si pojištěného výrobku pachatelem z uzavřeného prostoru za použití:
 a) nástroje, který není určen k jeho řádnému otevírání,
 b) klíče určeného k jeho řádnému otevírání, kterého se pachatel zmocnil krádeží nebo loupeží.
6. Loupež: přivlastnění si pojištěného výrobku pachatelem za použití násilí, nebo pohrůžky bezprostředního násilí proti pojištěnému, osobě pojištěnému blízké, nebo proti jiné osobě využívající pojištěný výrobek se souhlasem pojištěného.
7. Mobilní telefon – radiomobilní telekomunikační zařízení k osobnímu užití.
8. Náhodné poškození: jakékoli náhodné, náhlé, neúmyslné a nepředvídané poškození pojištěného výrobku vnějšími vlivy, které ovlivňují provozní funkčnost výrobku.
9. Nová cena výrobku: cena stejného nového výrobku anebo nového výrobku srovnatelných parametrů jako měl pojištěný výrobek ke dni pojistné události.
10. Odcizení: ztráta pojištěného výrobku v důsledku loupeže anebo krádeže vloupáním
11. Osoba blízká: příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel a manželka, rodiče manžela nebo manželky; za blízkou osobu se považuje též druh nebo družka, za předpokladu, že prokazatelně žije s pojištěným nebo s osobou, na niž se pojištění vztahuje, ve společné domácnosti.
12. Pojištěný: fyzická osoba, na jejíž majetek se pojištění vztahuje.
13. Pojištěný výrobek: mobilní telefon uvedený v pojistné smlouvě.
14. Pojistná částka: pořizovací cena pojištěného výrobku stanovená prodejcem a uvedená v pojistné smlouvě.
15. Pojistník: fyzická osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu a je povinná platit pojistné. Pojistník a pojištěný mohou být stejnou osobou.
16. Pojistitel: AGA International SA – odštěpný závod zahraniční právnické osoby, se sídlem Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7 – Holešovice, Česká republika, IČ: 276 33 900, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložce 56112 (dále „pojistitel“)
17. Poškození pojištěného výrobku: taková změna stavu výrobku, která vyžaduje opravu anebo výměnu jeho součásti anebo celku.
18. Příslušenství mobilního telefonu – věc, která je určena k používání spolu s mobilním telefonem, ale která není jeho nedílnou součástí, např. nabíječka, handsfree, pouzdro, držák, headset, bluetooth, datové kabely, přívěsky, sluchátka, ochrana displeje, paměťová karta, čtečka apod.
19. Prodejce: prodejce mobilních telefonů.
20. Schéma amortizace: Časová hodnota pojištěného výrobku bude pojistitelem posuzována na základě doby, která v době vzniku pojistné události uplynula od nákupu pojištěného výrobku, kde budou zohledněny 60-ti denní intervaly.
21. SIM karta – aktivní účastnická identifikační karta pro mobilní telefonní síť bez ohledu na skutečnost, zda jde o předplacenou SIM kartu či nikoli.
22. Spoluúčast: smluvně ujednaná výše podílu, kterým se pojištěný účastní pojistného plnění.
23. Třetí osoba: jakákoli jiná osoba než pojištěný, nebo osoba pojištěnému blízká dle zákona, zaměstnanci pojištěného stejně jako jakákoli osoba, kterou pojištěný neoprávnil k užívání pojištěného výrobku.
24. Uzavřený prostor:
 a) uzamčená a uzavřená budova anebo
 b) uzamčené vozidlo s uzavřenou karosérií anebo
 c) uzamčený trezor anebo pevná uzamčená skříňka
25. Voda z vodovodního zařízení: voda, jiná kapalina nebo pára uniklá mimo svůj obvyklý prostor v důsledku chybné obsluhy nebo poruchy:
 a) potrubí anebo zařízení přivádějícího nebo odvádějícího vodu, páru anebo jinou kapalinu, anebo kanalizačního systému včetně armatur anebo jiného s ním propojeného zařízení,
 b) vytápěcího, vzduchotechnického, klimatizačního anebo solárního systému včetně armatur anebo jiného s ním propojeného zařízení,
 c) sprinklerových nebo jiných automatických zařízení požární ochrany,
 d) akvária s objemem 50 a více litrů anebo bazénu pevně spojeného se zemí.
26. Zneužití mobilního telefonu – neoprávněné nakládání s mobilním telefonem a SIM kartou, v jejichž důsledku došlo ke vzniku nákladů, které je pojištěný povinen uhradit mobilnímu operátorovi a které prokazatelně vznikly v souvislosti s odcizením mobilního telefonu a SIM karty.
27. Ztráta: zánik možnosti hmotně disponovat s pojištěným výrobkem.
28. Živelná událost: mimořádná událost, při níž dojde k nežádoucímu uvolnění kumulovaných energií nebo hmot v důsledku nepříznivého působení přírodních sil, při které mohou působit nebezpečné látky, anebo působí ničivé faktory, které mají negativní vliv na život, zdraví anebo na majetek.


Článek 4
Předmět pojištění
Předmětem pojištění je pojištěný výrobek zakoupený u prodejce.


Článek 5
Právní úkony a doručování
1. Podmínky pojištění upravené v pojistné smlouvě a těchto VPP-MT1-platné pro pojistníka platí přiměřeně i pro pojištěného. Povinností pojistníka, pokud jím není pojištěný, je seznámit pojištěného s pojistnou smlouvou a těmito VPP-MT1.
2. Pro právní úkony týkající se pojištění je potřebná písemná forma, není-li v těchto VPP-MT1-nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
3. Písemnosti určené pojistiteli se považují za doručené dnem potvrzení převzetí písemnosti pojistitelem anebo oprávněným zástupcem pojistitele, není-li ujednáno jinak.
4. Písemnosti pojistitele určené pojistníku, resp. pojištěnému jsou doručovány poštou, mohou však být doručeny i oprávněným zástupcům pojištěného, a to na poslední adresu známou pojistiteli. Písemnost pojistitele určená pojistníku anebo pojištěnému (dále jen „adresát“) se považuje za doručenou dnem převzetí písemnosti adresátem anebo dnem, kdy adresát převzetí písemnosti odepřel. V případě, že se písemnost uloží na poštovním podniku kvůli nezastižení adresáta s tím, že si ji adresát v příslušné lhůtě nevyzvedl, považuje se za doručenou v poslední den této lhůty, i když se adresát o jejím uložení nedozvěděl. V případě, že je písemnost vrácená pojistiteli jako nedoručená z důvodu, že adresáta nelze zjistit na poslední známé adrese, písemnost se považuje za doručenou dnem jejího vrácení pojistiteli.
5. Pojistitel je oprávněn využít alternativních komunikačních prostředků (telefon, e-mail, SMS, fax) k vzájemné komunikaci s pojistníkem, pojištěným anebo jimi zplnomocněnou osobou v souvislosti se správou pojištění, likvidací pojistných událostí a nabídkou produktů a služeb pojistitele. Tyto prostředky slouží k urychlení vzájemné komunikace, nenahrazují však písemnou formu úkonů v případech, kdy písemnou formu vyžadují obecně závazné právní předpisy nebo pojistná smlouva.
6. Právní úkony týkající se pojištění, pro které zákon nevyžaduje povinně písemnou formu, mohou být provedeny též e-mailem anebo telefonicky. Pojistitel je oprávněn určit na své internetové stránce, které právní úkony nemusejí mít písemnou formu.
7. Pojistník a pojištěný, pokud je jiný než pojistník, uzavřením pojistné smlouvy udělují pojistiteli souhlas s pořizováním, použitím, jakož i následným archivováním zvukových záznamů telefonických hovorů uskutečněných mezi ním a pojistitelem, případně asistenční službou, a to v souvislosti s výkonem pojišťovací činnosti pojistitelem, zejména při správě pojištění a likvidaci pojistných událostí dle této pojistné smlouvy, a to na technických prostředcích umožňujících jejich zaznamenání, zachování a reprodukci. Pojistník a pojištěný uzavřením pojistné smlouvy udělují pojistiteli souhlas s tím, aby pojistitel použil tyto záznamy a jejich kopie při uplatňovaní práv a povinností z této pojistné smlouvy. Pojistitel je oprávněný uchovat tyto záznamy až do vypořádání všech práv a povinností souvisejících s pojištěním podle této pojistné smlouvy. Pojistitel bude tyto záznamy během doby jejich uchovávání chránit před neoprávněným přístupem třetích osob.
8. Uplatnění práv vyplývajících z pojistné smlouvy náleží pojištěnému, pokud není těmito VPP-MT1 stanoveno jinak, anebo není-li ujednáno jinak.
9. Pojistník ani pojištěný nemá právo postoupit jakýkoliv nárok anebo právo vyplývající z pojistné smlouvy, kterou bylo sjednáno pojištění mobilního telefonu podle těchto VPP-MT1, na třetí osobu anebo třetí osoby.
10. Právní úkony právnické osoby může provádět výhradně osoba oprávněná jednat jejím jménem anebo osoba zplnomocněná.
11. Nároky z pojištění se promlčí v tříleté promlčecí lhůtě. Promlčecí lhůta začíná plynout rok po vzniku pojistné události.
12. V pojistné smlouvě je možné odchýlit se od jednotlivých ustanovení těchto VPP-MT1. Jakákoliv odchylka od těchto VPP-MT1 dohodnutá v pojistné smlouvě je účinná nejdříve v okamžiku, kdy se smluvní strany na této změně písemně dohodly.


Článek 6
Spoluúčast
1. Spoluúčast je smluvně ujednaná výše podílu, kterým se pojištění účastní pojistného plnění.
2. Pojištění náhodného poškození, odcizení a zneužití mobilního telefonu se sjednává jako pojištění škodové se spoluúčastí pojištěného ve výši 10 % v prvním roce pojištění a 10% ve druhém roce pojištění.
3. Pojistné plnění za všechny pojistné události v rámci tohoto pojištění je poskytováno maximálně do výše limitu pojistného plnění včetně spoluúčasti za celou dobu trvání pojištění.


Článek 7
Vznik pojištění
1. Návrh pojistné smlouvy (dále jen „návrh“) může pojistník přijmout zaplacením pojistného. Pojistná smlouva je uzavřená v okamžiku zaplacení pojistného, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak.
2. Pojištění vzniká dnem uvedeným v návrhu pojistné smlouvy (dále jen „návrh“) jako počátek pojištění.
3. Je-li den počátku pojištění dle odstavce 2 tohoto článku shodný se dnem vyhotovení návrhu, pojištění vzniká v okamžiku zaplacení pojistného, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak.
4. Platnost návrhu zanikne a pojištění na jeho základě nevznikne, pokud nebude pojistné uhrazeno do konce lhůty k zaplacení pojistného stanovené v návrhu.
5. Za okamžik zaplacení pojistného se považuje den, hodina a minuta zaplacení příslušné částky pojistného:
 a) v hotovosti prodejci anebo osobě, jejímž prostřednictvím prodejce doručí pojištěný výrobek pojištěnému,
 b) vkladem anebo úhradou na platební účet prodejce prostřednictvím platebního prostředku, i když bude pojistné připsáno na platební účet prodejce později než v den vkladu, poukázaní nebo úhrady pojistného.


Článek 8
Doba pojištění
Pojištění se sjednává na dobu určitou, není-li v pojistné smlouvě dojednáno jinak.


Článek 9
Změna a zánik pojištění
1. Jakékoli změny v pojistné smlouvě se provádějí se souhlasem obou smluvních stran, není-li těmito VPP-MT1 stanoveno jinak.
2. Zánik pojištění
Pojištění zaniká v souladu s příslušnými ustanoveními zákona uplynutím pojistné doby, zánikem pojistného zájmu, výpovědí, v důsledku nezaplacení pojistného, odstoupením od pojištění a dalšími způsoby stanovenými zákonem.
V případě zániku pojištění výpovědí ze strany pojistitele z důvodu porušení povinnosti pojistníka oznámit zvýšení pojistného rizika, náleží pojistiteli jednorázové pojištění celé.
3. Zánik uplynutím pojistné doby
Pojištění zaniká uplynutím pojistné doby, a to ve 24.00 hodin dne sjednaného jako konec pojištění.
4. Zánik odstoupením od kupní smlouvy
V případě, že dojde k odstoupení od kupní smlouvy před dnem počátku pojištění, zaniká pojištění dnem odstoupení od kupní smlouvy. Pojistník má právo na vrácení pojistného za toto pojištění. Pojistník má právo na vrácení nespotřebované části pojistného, snížené o částku, určenou na základě schématu amortizace
5. Zánik výpovědí
Pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět
 a) s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy, nebo
 b) s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události,
 c) bez výpovědní doby do dvou měsíců ode dne, kdy se o zvýšení pojistného rizika dozvěděl, poruší-li pojistník nebo pojištěný povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika
6. Pojistník může kromě jiných důvodů stanovených zákonem odstoupit od pojištění, do čtrnácti (14) dnů od data sjednání pojištění. Pojistník se musí dostavit do prodejny Obchodního zástupce, kde mu bude v uvedené lhůtě 14 dnů pojistná smlouva stornována a vráceno pojistné. V případě sjednání pojistné smlouvy formou obchodu na dálku, musí pojištěný odeslat ve lhůtě do 14 dnů Obchodnímu zástupci písemné odstoupení od pojistné smlouvy s ověřeným podpisem. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva ruší od počátku.
7. V případě změny vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného výrobku vstupuje nový vlastník do pojištění na místo pojistníka i pojištěného. Nesdělí-li nový vlastník ve lhůtě 30 dní od nabytí pojištěného výrobku tuto skutečnost pojišťovně, pojistná smlouva zanikne po uplynutí 30 dní od změny.


II. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Článek 10
Doba pojištění
1. Pojištění náhodného poškození, odcizení a zneužití výrobku se sjednává na dobu určitou.
2. Pojistná smlouva se vztahuje na období jednoho kalendářního roku od sjednání pojištění,


Článek 11
Rozsah pojištění
1. Toto pojištění se vztahuje na náhodné poškození, odcizení a zneužití výrobku.
2. V případě náhodného poškození se pojištění vztahuje na náhodné poškození pojištěného výrobku (pokud není vyloučeno v čl. 12 těchto VPP-MT1), a to zejména:
 a) jeho pádem,
 b) vniknutím kapaliny do elektronických částí pojištěného výrobku,
 c) mechanickým poškozením pojištěného výrobku během přepravy od prodejce do domácnosti pojištěného,
 d) vniknutím cizích předmětů do pojištěného výrobku,
3. V případě odcizení se pojištění vztahuje na ztrátu pojištěného výrobku v důsledku loupeže anebo krádeže vloupáním.
3.1. V případě odcizení pojištěného výrobku krádeží vloupáním do motorového vozidla se pojištění vztahuje pouze na škodní události, za současného splnění všech následujících podmínek:
 a) pojištěný musí věrohodně prokázat, že došlo k násilnému vniknutí do motorového vozidla a
 b) pojištěný výrobek byl uložen v uzamčeném zavazadlovém prostoru motorového vozidla anebo uzavřeném a uzamčeném střešním nosiči tak, že jej nebylo zvenčí vidět a na motorovém vozidle byly řádně uzamčené všechny dveře včetně zavazadlového prostoru a střešního nosiče a motorové vozidlo mělo úplně zavřená všechna okna.
4. V případě pojištění zneužití mobilního telefonu se pojištění vztahuje na:
4.1. odcizení mobilního telefonu společně se SIM kartou - v takovém případě je pojištěný povinen odcizení telefonu nahlásit policii a vyžádat si policejní protokol; pojištění se vztahuje pouze na mobilní telefon ve výlučném vlastnictví pojištěného;
4.2. zneužití mobilního telefonu; náklady, které je pojištěný povinen uhradit mobilnímu operátorovi (provolané náklady) a které evidentně vznikly v období od odcizení mobilního telefonu do okamžiku nahlášení odcizení operátorovi; a to včetně nákladů na blokaci SIM karty, pokud ke zneužití mobilního telefonu došlo prokazatelně po jeho odcizení společně s kartou;
4.3. Pojištění pro případ zneužití mobilního telefonu se nevztahuje na příslušenství mobilního telefonu.


Článek 12
Výluky z pojištění
1. Pojištění se nevztahuje na škody:
 a) způsobené jakýmkoliv úmyslným poškozením pojištěného výrobku anebo způsobené vědomou nedbalostí,
 b) způsobené přímo nebo nepřímo povstáním, vnitřními nepokoji nebo stávkou, teroristickým činem, válečnými událostmi, zásahem úřední nebo státní moci, vyšší moci, způsobené přímým nebo nepřímým působením jaderné energie, ionizujícím zářením nebo kontaminací radioaktivitou, sabotáží, represivními zásahy státních orgánů, živelnou událostí,
 c) vzniklé v důsledku vady na pojištěném výrobku, za niž odpovídá na základě obecně závazných právních předpisů anebo na základě svého prohlášení prodejce,
 d) na které byl pojistník anebo pojištěný upozorněn při koupi pojištěného výrobku a na další poškození, která prodejce již vyloučil ve své záruce,
 e) způsobené nesprávnou či nedostatečnou údržbou pojištěného výrobku, přetěžováním pojištěného výrobku, užíváním pojištěného výrobku v rozporu s pokyny výrobce (např. použitím výrobcem neschválených doplňků),
 f) vzniklé běžným opotřebením, na součástech pojištěného výrobku spotřebního charakteru podléhajících rychlému opotřebení a časté výměně a na příslušenství pojištěného výrobku, jako např. baterie, akumulátory, zdroje světla, náplně, těsnění, elektroinstalace, filtry, pojistky, paměťová zařízení, obaly, dotykové pero.
2. Dále se pojištění nevztahuje na:
 a) výrobek, který je v době koupě u prodejce již použitý, výrobek kupovaný za účelem jakékoliv podnikatelské činnosti,
 b) náklady vynaložené bez souhlasu pojistitele,
 c) odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s vadou pojištěného výrobku včetně následných škod způsobených poškozeným pojištěným výrobkem,
 d) zvukové, obrazové, datové a jiné záznamy, náklady na obnovu anebo přenos dat uložených v pojištěném výrobku,
 e) estetický nedostatek (např. poškrabání, zářez, prasklina), který nesnižuje ani neomezuje funkčnost pojištěného výrobku,
 f) náhodné poškození vzniklé postupným působením koroze, vlhkosti, tepla anebo chladu, trvalým působením chemických, biologických, teplotních a elektrických vlivů,
 g) pojištěný výrobek, který opravoval jiný subjekt než servis určený pojistitelem,
 h) jakoukoliv ztrátu pojištěného výrobku kromě ztráty pojištěného výrobku v důsledku loupeže a krádeže vloupáním,
 i) odcizení pojištěného výrobku z vozidla, kromě případu uvedeného v čl. 10 odst. 2, bod 2.1 těchto VPP-MT1,
 j) náhodné poškození způsobené používáním náhodně poškozeného pojištěného výrobku bez provedení opravy náhodného poškození,v h) náhodné poškození v důsledku kolísáni anebo přerušení dodávky elektrické energie,
 k) odcizení jakéhokoliv příslušenství pojištěného výrobku a dalšího vnějšího zařízení,
 l) jakýkoliv případ odcizení pojištěného výrobku, který pojištěný nenahlásil na policii nejpozději do 24 hodin po zjištění odcizení pojištěného výrobku.
 m) náklady na běžnou údržbu, nastavení nebo úpravu pojištěného výrobku včetně nákladů na opravu pojištěného výrobku, pokud k náhodnému poškození došlo v souvislosti s těmito činnostmi,
 n) náklady vynaložené na odstranění funkčních vad, pokud tyto vady nebyly způsobené náhodným poškozením pojištěného výrobku, za které bylo poskytnuto pojistné plnění.


Článek 13
Limit pojistného plnění
Limitem pojistného plnění poskytnutého pojistitelem je pojistná částka (viz Výklad pojmů), snížená o částku stanovenou na základě schématu amortizace, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.


Článek 14
Pojistné
1. Pojistné je cena za pojištění. Pojistné se stanovuje podle rozsahu pojištění a jeho výše je uvedená v pojistné smlouvě.
2. U pojištění sjednaného na dobu určitou je pojistné splatné najednou za celou dobu pojištění (jednorázové pojistné). Jednorázové pojistné je splatné v den počátku pojištění.
3. Pojistitel má právo na pojistné za dobu do zániku pojištění.
4. Pokud pojištění zaniklo podle čl. 7 odst. 3 písm. e) těchto VPP-MT1, náleží pojistiteli pojistné do konce doby pojištění.


Článek 15
Pojistná událost
1. Pojistnou událostí je jakákoliv nepředvídaná a nahodilá škodní událost, se kterou je podle těchto VPP-MT1 spojená povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.
2. V případě pojištění zneužití pojištěného výrobku se pojistnou událostí rozumí finanční ztráta pojištěného, ke které dojde během pojistné doby odcizením mobilního telefonu a zneužitím SIM karty.


Článek 16
Povinnosti pojistníka a pojištěného
1. Pojistník/ pojištěný je povinen:
 a) dodržovat povinnosti stanovené zákonem a ostatními obecně závaznými právními předpisy,
 b) pravdivě a úplně zodpovědět všechny písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění anebo pojistné události,
 c) oznámit pojistiteli skutečnost, že pojištěný pojistil výrobek i u jiného pojistitele, anebo že uzavřel obdobné pojištění i u jiného pojistitele,
 d) oznámit pojistiteli bezodkladně písemně změnu vlastníka pojištěného výrobku,
 e) oznámit pojistiteli písemně jakoukoliv změnu údajů včetně adresy a osobních údajů, které byly podkladem během uzavírání pojistné smlouvy, a to nejpozději do 5 pracovních dní od této změny,
 f) dbát na to, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí vzniku škody, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo předpisy vydanými na jejich základě, anebo povinnosti, které převzal uzavřením pojistné smlouvy; pojištěný nesmí též strpět porušování těchto předpisů a povinností ze strany třetích osob; pojištěný je dále povinen zajistit udržování pojištěných věcí v dobrém technickém stavu a používat je pouze k účelu stanoveném výrobcem;
 g) uchovávat hodnověrné doklady o vlastnictví, resp. nabytí pojištěného výrobku a na požádání je předložit pojistiteli, pokud si je vyžádá za účelem vyřízení pojistné události,
 h) uchovávat pojištěný výrobek v ochranném pouzdře
 i) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dní od pojistné události, oznámit pojistiteli, že nastala pojistná událost, a do 15 dní od pojistné události předložit pojistiteli hlášení o rozsahu poškození pojištěného výrobku,
 j) prokázat vznik a rozsah vzniklé škody, v případě škody způsobené odcizením pojištěného výrobku je pojištěný povinen doložit vznik pojistné události policejním protokolem (oznámením o odcizení příslušnému orgánu policie),
 k) v případě zneužití mobilního telefonu předložit pojistiteli
-vyúčtování mobilního operátora s označením reklamovaných telefonních hovorů a potvrzení operátora o blokaci mobilního telefonu včetně částky za blokační poplatek;
 l) fakturu nebo účet za vyhotovení nové SIM karty;
 m) oznámit bez zbytečného odkladu příslušným orgánům policie odcizení pojištěného výrobku,
 n) oznámit bez zbytečného odkladu pojistiteli případné nalezení odcizeného pojištěného výrobku a vrátit přijaté pojistné plnění,
 o) v případě odcizení doložit důkaz o násilném vniknutí do uzavřeného prostoru, anebo doložit důkaz o použití klíče určeného k jeho řádnému otevření, kterého se pachatel zmocnil krádeží anebo loupeží,
 p) doložit úřední překlad dokladů prokazujících vznik pojistné události, pokud jsou vystavené v jiném než českém nebo slovenském jazyce,
 q) oznámit pojistiteli bezodkladně odstoupení od kupní smlouvy na pojištěný výrobek,
 r) řídit se pokyny pojistitele anebo pojistitelem určené osoby při likvidaci pojistné události a nechat si pojištěný výrobek opravit v servisu určeném pojistitelem.
2. V pojistné smlouvě se mohou pojistník a pojistitel dohodnout na dalších povinnostech pojistníka a pojištěného.


Článek 17
Povinnosti a práva pojistitele
1. Pojistitel je povinen:
 a) dodržovat povinnosti vyplývající pro něj ze zákona, ostatních obecně závazných předpisů a těchto VPP-MT1,
 b) projednat s pojištěným výsledky šetření pojistné události, pokud o to pojištěný písemně zažádá,
 c) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se pojištění a o skutečnostech, které se dozvěděl při uzavření pojistné smlouvy, její správě anebo likvidaci pojistné události; to neplatí, dá-li pojistník anebo pojištěný písemný souhlas k poskytnutí informací, anebo pokud poskytnutí informace ukládá nebo povoluje zákon,
 d) poskytnout pojistné plnění, pokud vzniklo právo na pojistné plnění, do 15 dní po skončení šetření pojistné události potřebného ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
2. Pojistitel má právo ověřovat si pravdivost a úplnost údajů potřebných pro výpočet pojistného a pojistného plnění a používat zjištěné údaje k účelům správy pojištění a likvidace pojistných událostí.


Článek 18
Pojistné plnění
1. Vznikla-li pojistiteli povinnost plnit, je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění podle těchto VPP-MT1 a podmínek dojednaných v pojistné smlouvě pojištěnému, není-li těmito VPP-MT1 stanoveno jinak, anebo pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
2. Právo na pojistné plnění může pojištěný uplatnit pouze na území České republiky.
3. Pojistné plnění za všechny pojistné události se poskytuje maximálně do výše limitu pojistného plnění za celou dobu trvání pojištění. Výši limitu pojistného plnění určí pojistitel na základě následujícího amortizačního schématu, kdy přihlédne k časové hodnotě pojištěného výrobku. V prvním intervalu 60 dní od nákupu bude amortizace ve výši 28%, ve druhém intervalu bude amortizace navýšena o 3,5%, v dalších 60-ti denních intervalech bude amortizace navýšena vždy o 2%.
4. V případě náhodného poškození pojištěného výrobku pojistitel uhradí náklady na nové anebo použité náhradní součástky od kteréhokoliv výrobce včetně nákladů na opravu pojištěného výrobku, pokud bude pojištěný výrobek opraven v servise určeném pojistitelem. Vyměněné součástky musí mít stejnou funkčnost jako původní. Do nákladů na opravu se kromě samotné opravy včetně náhradních součástí započítávají též náklady na dopravu pojištěného výrobku ze servisu, pokud tuto dopravu organizuje pojistitel nebo jeho smluvní partner (včetně dopravy vykonané pojištěným, pokud ji pojistitel předem schválil), poštovné za odeslání pojištěného výrobku ze servisu klientovi a náklady na dopravu a práci pojistitelem určeného nebo doporučeného technika na místě vzniku pojistné události.
5. Pokud náklady na opravu v případě náhodného poškození pojištěného výrobku přesáhnou novou cenu výrobku anebo je výrobek neopravitelný, má pojištěný právo na výměnu náhodně poškozeného pojištěného výrobku za nový, stejných nebo srovnatelných parametrů, maximálně do výše pojistné částky, snížené o částku, určenou na základě schématu amortizace.
6. Pokud pojistiteli vzniknou náklady v souvislosti se zjišťováním rozsahu poškození pojištěného výrobku a zjistí, že pojištěnému nevzniká dle těchto VPP-MT1 nárok na pojistné plnění, tyto náklady pojistitele jdou k tíži pojištěného.
7. Pojistitel nahradí též přiměřené náklady související s výměnou pojištěného výrobku v době pojistné události obvyklé, a to náklady na dopravu pojištěného výrobku ze servisu anebo od prodejce, případné náklady na dopravu a náklady za práce, které byly provedeny na pojištěném výrobku za účelem zjištění rozsahu poškození. Poskytnutím pojistného plnění formou výměny pojištěného výrobku se vlastníkem pojištěného výrobku stává pojistitel a pojištění zaniká.


Článek 19
Snížení a zamítnutí pojistného plnění
1. Porušil-li pojištěný povinnosti stanovené zákonem, ostatními obecně závaznými právními předpisy anebo povinnosti uvedené ve VPP-MT1, zejména v čl. 16 a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události anebo na zvětšení rozsahu jejích následků, pojistitel má právo plnění z pojistné události snížit podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.
2. Pojistitel má právo plnění z pojistné události přiměřeně snížit, pokud na základě vědomě nepravdivých nebo neúplných údajů, které pojistník anebo pojištěný uvedl při sjednávání pojištění, stanovil nižší pojistné.
3. V případě odstoupení od pojistné smlouvy má pojistitel právo snížit výši nespotřebovaného pojistného o manipulační administrativní poplatek.
4. Pojistitel má právo snížit pojistné plnění v případě, že v době vzniku pojistné události nebyl mobilní telefon uložen v ochranném pouzdře.
5. Pojistitel má právo zamítnout plnění z pojistné smlouvy, pokud se až po pojistné události dozví, že její příčinou je skutečnost, kterou pro vědomě nepravdivé anebo neúplné odpovědi pojistníka anebo pojištěného nemohl zjistit při sjednávání pojištění a která byla pro uzavření pojistné smlouvy podstatná.
6. Pojistitel má právo zamítnout plnění z pojistné události, pokud pojištěný úmyslně uvede pojistitele v omyl o podstatných okolnostech týkajících se vzniku nároku na pojistné plnění anebo výše nároku.
7. Pokud pojištěný způsobí pojistiteli zvýšení nákladů tím, že v důsledku jeho jednání je nutné rozhodující skutečnosti zjišťovat opakovaně, pojistitel má právo snížit plnění z pojistné události o výši takto vzniklých nákladů.
8. V případě pojistného plnění formou úhrady nákladů na opravu pojištěného výrobku, náklady na opravu ve výši, o kterou pojistitel snížil pojistné plnění z důvodů uvedených v odst. 1, 2 a 5 tohoto článku jdou k tíži pojištěného.
9. V případě pojistného plnění formou výměny pojištěného poškozeného výrobku za nový, bude pojištěný hradit přiměřené náklady související s výměnou pojištěného výrobku, které byly v době pojistné události obvyklé, ve výši, o kterou pojistitel snížil pojistné plnění z důvodů uvedených v odst. 1, 2 a 5 tohoto článku.


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20
Způsob vyřizování stížností
1. Pojistitel přijímá stížnosti proti jeho postupu podané ústně nebo písemně. Ústně podanou stížnost pojistitel zaznamená. Písemnou stížnost může stěžovatel podat osobně, nebo zaslat poštou na adresu sídla pojistitele.
2. Ze stížnosti musí být zřejmé datum jejího podání, kdo ji podává, čeho se týká (předmět stížnosti) a čeho se stěžovatel domáhá. Pokud je stěžovatelem fyzická osoba, stížnost musí obsahovat jméno, příjmení a adresu bydliště fyzické osoby. Pokud je stěžovatelem právnická osoba, stížnost musí obsahovat název nebo obchodní název a adresu sídla právnické osoby.
3. Pojistitel je povinen prošetřit stížnost a informovat stěžovatele o způsobu vyřízení jeho požadavků či důvodech jejich zamítnutí do 30 dní ode dne jejího doručení. Pokud si vyřízení stížnosti vyžaduje delší období, lze lhůtu podle předchozí věty prodloužit, o čemž bude stěžovatel bezodkladně zpraven.
4. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se stěžovatel může obrátit na ČNB, která je pověřená vykonáváním dohledu nad pojistitelem.